ലോക കരാട്ടെ സെമിനാറിൽ കാസറഗോഡ് ജില്ലാ സ്വദേശി ഷാജു മാധവൻ പങ്കെടുക്കും

Share

 

ലോക കരാട്ടെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കാസറഗോഡ് ജില്ലാ സ്വദേശിയും

വേൾഡ് ഷിട്ടോ റിയൂ കരാട്ടെ ഫെഡറഷൻ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 18 വരെ സിംഗപ്പുരിൽ നടത്തുന്ന വേൾഡ് കരാട്ടെ സെമിനാറി ൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഷാജു മാധവൻ പങ്കെടുക്കും.

എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളായി 500 പേര് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇരുപതു പേരാണ് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ചിറ്റാരിക്കാൽ നല്ലോമ്പുഴ സ്വദേശി ആയ ഷാജു മാധവൻ കാസറഗോഡ് KSEB നെല്ലിക്കുന്ന് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരൻ കൂടി ആണ്.സെയ്ഡോ കാൻ ഷിട്ടോ റിയൂ കരാട്ടെ യുടെ ഏഷ്യൻ ചീഫും , ഏഷ്യൻ ജഡ്ജും, കാസറഗോഡ് ജില്ല കരാട്ടെ അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഭാര്യ സിന്ധു ഷാജു, മകൻ സൂരജ് കെ ഷാജു, മകൾ സ്മൃതി കെ ഷാജു എന്നിവരും കരാട്ടെ പരിശീലകർ ആണ്
കരാട്ടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിൽ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണി വർ.

ജില്ലയിൽ നിന്നും ആദ്യമായാണ് ഒരാൾക്ക് ഈ സംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്

കരാട്ടെ രംഗത്തു കഴിഞ്ഞ 35 വര്ഷങ്ങളായി ഇതിനോടകം നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ കരാട്ടെ കുടുംബം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Back to Top