കാസർഗോഡ് വിജിലൻസ് ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആന്റ ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ ഹാളിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം എ ഡി എം എ കെ രമേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Share

 

കാസർഗോഡ്: സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആൻറ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജിലൻസ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി.

വിജിലൻസ് ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആന്റ ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ ഹാളിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം എ ഡി എം എ കെ രമേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Back to Top